Regulamin

Treść regulaminu w formacie .pdf dostępna jest tutaj

Regulamin strony i mailingu „Kultura dla klimatu”

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Nowy Teatr w Warszawie (ul. Madalińskiego 10/16, 02-531 Warszawa, zarejestrowanego w Rejestrze Instytucji Artystycznych, prowadzonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 113/85) bezpłatnej usługi umożliwiającej subskrypcję treści związanych z projektem, wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w ramach subskrypcji adres e-mail ( „Usługa”).

2. Z Usługi mogą skorzystać osoby powyżej 16 roku życia.

3. W celu skorzystania z usługi konieczne jest posiadanie przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż grudzień 2020 oraz aktywnego adresu e-mail.

4. Korzystanie z Usługi musi być zgodne z przepisami prawa, dobrych obyczajów i zasadami współżycia społecznego oraz nie może służyć naruszeniom osób trzecich ani dostarczaniu niezgodnych z prawem treści. 

5. Rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje poprzez łączne:

a) wypełnienie formularza udostępnionego w Portalu poprzez podanie wskazanych tam danych;

b) przesłanie formularza za pośrednictwem odpowiedniej wtyczki WordPress Ninjaform; 

c) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną i akceptacja regulaminu oraz wyrażenia zgody na mailing.

6. Zakończenie korzystania z Usługi może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kulturadlaklimatu@protonmail.com.

7. Dostęp do Usługi może być wypowiedziany lub zablokowany, trwale lub czasowo, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub rozwiązania kolektywu Kultura dla klimatu. 

8. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Usługą określa Polityka prywatności dostępna tutaj.

9. Wszelkie zastrzeżenia co do funkcjonowania Portalu oraz Usługi można zgłaszać pod adresem kulturadlaklimatu@protonmail.com. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres e-mail, z którego otrzymano reklamację. 

10. Administrator może zmienić Regulamin z ważnych powodów, tj.:

a) w razie zmiany przepisów prawa wpływającej na zakres świadczenia Usługi; 

b) w razie zmiany sposobu świadczenia Usługi wynikającej z kwestii technicznych lub technologicznych (np. aktualizacja wymogów technicznych, rozwój aspektów technologicznych Portalu);

c) w razie rozszerzenia zakresu świadczonej Usługi o nowe funkcjonalności. 

11. Informacja o zmianach Regulaminu będzie publikowana na stronie oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu z linkiem do jednolitego tekstu Regulaminu oraz możliwością jego zapisania. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie, chyba że użytkownik/użytkowniczka zrezygnuje z dalszego korzystania z Usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.