2

Krok drugi:
Ekoetyka współpracy

Ekoetykiety
Warto wybierać towary opatrzone certyfikatami ekologiczności. Najszerszy zasięg geograficzny w ramach Unii Europejskiej ma Ecolabel, zwany także stokrotką. Istnieje od 1992 roku i jest przyznawany wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe. Najstarszym ekoznakiem jest powstały w Niemczech w 1978 roku Niebieski Anioł (Blaue Engel, Blue Angel). Podczas kwalifikowania wyrobów ocenia się: oszczędność surowca i zanieczyszczeń, ograniczenie hałasu, eliminację lub ograniczenie ilości odpadów oraz możliwość ich ponownego użycia. Indeks ekologicznych certyfikatów znajdziesz m.in. tu. Oprócz certyfikatów ekologicznych warto zwracać uwagę także na te o charakterze społecznym, tj. etykiety Fairtrade, Fair for Life, Fair Trade Certified, Fair Trade by Ecocert, jak również na produkty dostarczane przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu (członków World Fair Trade Organization).

Zielone przetargi
Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajdziesz kryteria środowiskowe dotyczące tzw. zielonych zamówień publicznych (ang. green public procurement – GPP). 
W procesie tym wskazuje się na minimalne oddziaływanie na środowisko towarów i usług – w trakcie całego ich cyklu życia. Oznacza to, że istotna jest nie tylko cena danego produktu, lecz także koszt generowanej energii, konserwacji, w końcu utylizacji. Np. zakup produktów o niskim poziomie zużycia energii lub wody może pomóc znacząco obniżyć rachunki za media.
Przykładowo: do zielonego przetargu dotyczącego usług poligraficznych można wpisać następujące kryteria środowiskowe:
drukowanie na papierze z recyklingu, farbami ekologicznymi, używanie klejów na bazie wody;
opis procesów produkcji wpływających na zmniejszenie śladu środowiskowego (np. optymalizacja arkuszy do druku, zużycia farb, energooszczędne maszyny, oświetlenie LED);
pakowanie do wysyłki w duchu less/zero waste: ograniczane tworzyw sztucznych, stosowanie wypełniaczy do zabezpieczenia ze ścinków papierowych lub kompostowalnych materiałów (np.: skropak), opakowania wielokrotnego użytku i/lub z recyklingu;
oferowanie ekologicznych alternatyw (dobór papieru, farb, nakładu, formatu) dla wskazanych specyfikacji, umożliwiających jednak zachowanie jakości druku i estetyki publikacji.
W ten sposób zostało zrealizowane zamówienie na usługi wydawnicze przez Galerię Narodową Zachęta w Warszawie.
Ponadto istnieje szereg dokumentów i certyfikatów potwierdzających proekologiczne podejście firm do środowiska, np. raport w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – KOBIZE czy wpis w rejestrze podmiotów bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO.
Zielone przetargi warto stosować w wyborze każdej usługi czy towaru – czy jest to przetarg na firmę sprzątającą, która używa nieszkodliwych dla środowiska detergentów, czy na pielęgnację zieleni opartą na nieinwazyjnych metodach ogrodniczych, czy na wybór energooszczędnego sprzętu komputerowego lub multimedialnego.

Zamówienia społeczne
Oprócz wskaźników środowiskowych, którymi warto się kierować w podejmowaniu współpracy z takim czy innym podmiotem gospodarczym, zwróć też uwagę na politykę społeczną danej organizacji. Czy promuje ona godną pracę bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną? Czy respektuje prawa człowieka i prawa pracy? Warto też promować organizacje działające w obszarze ekonomii społecznej i solidarnościowej, miniprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Czy dana firma uwzględnia kwestie uczciwego i etycznego handlu, co mogą potwierdzić certyfikaty Fair Trade?
Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajdziesz informacje dotyczące kryteriów społecznych, jakie można stosować w społecznie zrównoważonym procesie zamówień publicznych (zobacz).

Może cię również zainteresować